Νομολογία

Απόφαση 2475/2020 του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Έφεση κατά αποφάσεως δημοσιονομικής διορθώσεως με ανάκτηση του ποσού. Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 2006». …

Διαβάστε Περισσότερα →

Απόσπασμα ΕΚ της υπ’ αριθ. 2135/2020 αποφάσεως της Ελάσσονος Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Η αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση πράξεως του Κλιμακίου που κρίνει ότι κωλύεται η υπογραφή σχεδίου συμβάσεως δύναται να συμμορφωθεί με την οριστική κρίση και να …

Διαβάστε Περισσότερα →

Απόσπασμα ΕΚ της υπ’ αριθ. 2135/2020 αποφάσεως της Μείζονος Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως Αποχετεύσεως ως έχουσα κοινωφελή σκοπό και αποτελεί νομικό πρόσωπο ΟΤΑ που λειτουργεί υπό τη μορφή Ανωνύμου Εταιρίας απαλλάσσεται από την καταβολή παραβόλου …

Διαβάστε Περισσότερα →

Απόφαση υπ. αριθμ. 2094/2020 της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε επί Ενδικοφανούς Προσφυγής μας. Αντικείμενο: Υπόθεση καταλογισμού Φ.Π.Α εισιτηρίων οδικής μεταφοράς επιβατών βάσει ελέγχου εις βάρος υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα.

Αιτιολογία: Ο  έλεγχος, υποπίπτοντας σε σφάλμα, δεν εξέτασε το ζήτημα της ύπαρξης μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής εταιρίας διεθνών επιβατικών μεταφορών στην Ελλάδα με βάση τα κριτήρια …

Διαβάστε Περισσότερα →

ΔιοικΠρΑθ 7144/2020 Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου – Διοικητική διαφορά ουσίας – Μη συμμόρφωση του Δημοσίου – Επιτρεπτή κατάσχεση χρηματικών διαθεσίμων Δημοσίου εις χείρας της Τραπέζης της Ελλάδος ως τρίτης -Περιεχόμενο κατασχετηρίου

Κρίθηκε ότι η κρινομένη διαφορά, η οποία ανέκυψε από την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του ανακόπτοντος Δημοσίου για την ικανοποίηση απαιτήσεως του καθ’ού η ανακοπή, …

Διαβάστε Περισσότερα →

ΑΠ 279/2020, ΑΠ 280/2020 Μίσθωση για την ολοκλήρωση και την λειτουργία Εμπορικού Κέντρου – Εμπορική μίσθωση – Επιτρεπτή η καταγγελία από τον μισθωτή προ της λήξεως της συμβατικής διάρκειάς της – Αποζημίωση

Κρίθηκε ότι η ανώνυμη εταιρία είναι, κατά την διάταξη του άρθρου 1 του ν. 2190/1920, εμπορική, ακόμη και εάν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική …

Διαβάστε Περισσότερα →

ΔIOIK. ΕΦ. ΠΕΙΡ. Α72/2020 Πιστοποιητικό ΜΕΠ ΔΕΠ Α72/2020 Τα πιστοποιητικά εμπειρίας που συντάσσονται από τους φορείς δημοσίων ή ιδιωτικών έργων σχετικά με την εργοληπτική επιχείρηση και το εκτελεσθέν υπ’ αυτής έργο και χρησιμοποιούνται για την εγγραφή, την αναθεώρηση εγγραφής και την κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ δεν φέρουν τα στοιχεία της διοικητικής πράξεως αλλά αποτελούν προπαρασκευαστικού χαρακτήρα ενέργειες και συνεπώς δεν μπορούν να προσβληθούν αυτοτελώς.

Επειδή, με το άρθρο πρώτο του Ν. 3669/2008 (Α’ 116), που ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ήτοι πριν την κατάργηση του με τις διατάξεις του …

Διαβάστε Περισσότερα →

ΔΙΟΙΚ. ΕΦ. ΑΘ. 1135/2020 Για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως σε περίπτωση κατά την οποία η ισχύς της προσβαλλομένης πράξεως έχει ήδη λήξει προ της ασκήσεώς της απαιτείται η ύπαρξη αμέσου και ενεστώτος εννόμου συμφέροντος, τόσο κατά τον χρόνο εκδόσεως της πράξεως όσο και κατά τον χρόνο ασκήσεως του ενδίκου βοηθήματος αλλά και κατά τον χρόνο συζητήσεως της υποθέσεως. Η επίκληση ιδιαιτέρου εννόμου συμφέροντος προς συνέχιση της δίκης θεμελιώνεται με έγγραφη δήλωση προς το Δικαστήριο κατατεθειμένη έως την επ’ ακροατηρίω συζήτηση της υποθέσεως.

Επειδή, στην περίπτωση κατά την οποία η ισχύς της προσβαλλόμενης πράξης έχει ήδη λήξει προ της ασκήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως, δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη …

Διαβάστε Περισσότερα →

Aρ. Αποφ. 26/2020 Ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων. Aνακοπή άρ. 92 ΠτΚ. Απόρριψη ανακοπής λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης του πιστωτικού ιδρύματος υπό ειδική εκκαθάριση. Νομιμοποίηση ειδικού εκκαθαριστή να διεξάγει την δίκη ιδίω ονόματι, ως τρίτος, μη δικαιούχος διάδικος.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κοζάνης, δικάζον κατά την διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας, σε ανακοπή του άρθρου 92 ΠτΚ στρεφομένη κατά πιστωτικού ιδρύματος υπό ειδική εκκαθάριση έκρινε …

Διαβάστε Περισσότερα →

2496/2020 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Η κοινοπραξία εκτελέσεως δημοσίων έργων εκπροσωπείται έναντι του κυρίου του έργου και των υπηρεσιών αυτού αποκλειστικώς από τον νομίμως διοριζόμενο κοινό εκπρόσωπο.

Απόσπασμα «…Αναφορικά με την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας εκτελέσεως δημοσίου έργου, στο άρθρο 39 παρ. 3 και 4 του άνω Ν. 3669/2008 ορίζεται ότι: «3. Όλα …

Διαβάστε Περισσότερα →

2496/2020 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Νόμιμη η κοινοποίηση διαιτητικής απόφασης και με παράδοση αντιγράφου της από την Γραμματέα του Διαιτητικού Δικαστηρίου στον πληρεξούσιο δικηγόρο του διαδίκου.

Απόσπασμα: «Κατά τη διάταξη του άρθρου 893 ΚΠολΔ, η διαιτητική απόφαση ολοκληρώνεται από τη στιγμή που θα υπογραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 892. Ο διαιτητής …

Διαβάστε Περισσότερα →

Προσεπίκληση σε δίκη επί ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής – Αναίρεση – Αναγνώριση από τον κύριο του έργου οφειλομένης στον ανάδοχο αμοιβής – Σύμβαση αφηρημένης ή αιτιώδους αναγνώρισης χρέους – Άρνηση εξοφλήσεως – Διαφορά ιδιωτικού δικαίου υπαγόμενη στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

Αριθμός 51/2020 TO ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ TOY ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ A2΄ Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κοντό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Θεόδωρο Κανελλόπουλο – Εισηγητή, Μαρία …

Διαβάστε Περισσότερα →

Απάτη – Καταδολιευτική Μεταβίβαση – Κρίσιμος Χρόνος 734/2017 ΑΠ

ΑΠΑΤΗ – ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ – ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 734/2017 ΑΠ 734/2017 ΑΠ Απάτη. Καταδολιευτική μεταβίβαση ακινήτων. Κατά τον κρίσιμο χρόνο της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ …

Διαβάστε Περισσότερα →

Εκπιπτόμενες δαπάνες στο εισόδημα Νομικών Προσώπων – Τόκοι Υπερημερίας

Εκπιπτόμενες δαπάνες στο εισόδημα Νομικών Προσώπων – Τόκοι Υπερημερίας Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Απόφαση Δεφθ 3890/2018 (1 ο Τριμελές). Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων – Εκπιπτόμενες δαπάνες …

Διαβάστε Περισσότερα →

Ελεγκτικό Συνέδριο 602/2013

  Το άρθρο 1 εδάφιο α’ του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.), …

Διαβάστε Περισσότερα →

Συμβούλιο της Επικρατείας 582/2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Επειδή για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 140580/2008 ειδικό γραμμάτιο παραβόλου, σειράς Α’). Επειδή με την υπ’ …

Διαβάστε Περισσότερα →

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 4436/2000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Επειδή, με την κρινομένη προσφυγή και τους πρόσθετους λόγους για την οποία κατατέθηκε το προσήκον δικαστικό ένσημο και τα λοιπά δικαιώματα υπέρ του Ταμείου …

Διαβάστε Περισσότερα →

Mονομελές Πρωτοδικείο Aθηνών 8355/2005

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. στη δικογραφία τα με σειρά Α 562637 και Α …

Διαβάστε Περισσότερα →

Ελεγκτικό Συνέδριο Πράξη 309/2015 Ε’ Κλιμακίου

Για την απόκτηση νομίμου υποστάσεως του ΕΣΔΑ, ως κανονιστική πράξη, και την παραγωγή των εννόμων συνεπειών στις οποίες αποβλέπει, πρέπει να κατ’ άρθρο 12 παρ. …

Διαβάστε Περισσότερα →

Συμβούλιο της Επικρατείας 121/2015 Απόφαση Της Επιτροπής Αναστολών Ν. 3886/2010

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ν. 3886/2010 κατά της πράξης ματαίωσης διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη …

Διαβάστε Περισσότερα →
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Scroll to Top