Τομείς Δραστηριότητας

Παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσιες στους παρακάτω τομείς:

.01

ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 • Δημόσια Έργα.
 • Δημόσιες προμήθειες – Υπηρεσίες.
 • Διαγωνισμοί για την ανάθεση έργων, προμηθευτών και υπηρεσιών.
 • Παροχή δικαστική προστασίας κατά το στάδιο των διαγωνισμών.
 • Προληπτικός έλεγχος δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Υπογραφή δημοσίων συμβάσεων.
 • Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.
 • Συμβάσεις παραχωρήσεων.

.02

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Ακυρωτικές υποθέσεις πάσης φύσεως (πολεοδομικής νομοθεσίας, περιβαλλοντικής νομοθεσίας, λατομείων – μεταλλείων, κοινοτικών και κρατικών ενισχύσεων και επιχορηγήσεων κλπ).
 • Απαλλοτριώσεις.
 • Πολεοδομική νομοθεσία (οικοδομικές άδειες, σχέδια πόλεων, πολεοδομικές εφαρμογές, ρυμοτομία, προσκυρώσεις κλπ).
 • Υπαλληλικός Κώδικας.
 • Διοικητικές διαφορές ουσίας πάσης φύσεως (προσφυγές, αγωγές κλπ).
 • Διοικητική εκτέλεση

.03

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Φορολογικές υποθέσεις πάσης φύσεως (εισόδημα, ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι κλπ).
 • Ρυθμίσεις χρεών προς Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
 • Υποθέσεις φοροδιαφυγής.

.04

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Εταιρίες.
 • Συγχωνεύσεις.
 • Εξαγορές.
 • Έλεγχος εταιριών (due diligence).
 • Μεταφορές.
 • Ανταγωνισμός.
 • Σήματα
 • Ευρεσιτεχνίες.
 • Υπεράκτιες εταιρίες.
 • Χρηματιστήρια.
 • Τράπεζες.
 • Ασφάλειες.
 • Ναυτιλία.
 • Διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

.05

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Υποθέσεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου
 • Αγοραπωλησίες
 • Μισθώσεις
 • Δωρεές
 • Αστικές εταιρίες
 • Εμπράγματα δικαιώματα
 • Οικογενειακές διαφορές
 • Κληρονομικές διαφορές
 • Διαχείριση ακινήτων

.06

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Οικονομικά εγκλήματα.
 • Φορολογικά εγκλήματα.
 • Επαγγελματική Ευθύνη
 • Ηλεκτρονικά εγκλήματα

.07

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
 • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών.
 • Διεθνείς διαιτησίες.
 • Ημεδαπές διαιτησίες.

.08

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 • Επενδύσεις πάσης φύσεως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε όλους τους τομείς.

.09

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • Φυσικό αέριο.
 • Φωτοβολταϊκά Πάρκα.
 • Αιολικά Πάρκα.
 • Υδροηλεκτρικά έργα.
 • ΡΑΕ.
 • Επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας.
 • Άδειες – Προετοιμασία φακέλων.

.10

ΛΙΜΕΝΕΣ
 • Παραχωρήσεις λιμένων.
 • Διαχείριση λιμένων.
 • Έργα λιμένων.
 • Λιμενικές εγκαταστάσεις.

.11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Υποθέσεις πάσης φύσεως ενώπιον των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
 • Υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

.12

GDPR

 

 • Διαχείριση προσωπικών δεδομένων
 • Υπηρεσίες DPO
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Scroll to Top