2496/2020 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Η κοινοπραξία εκτελέσεως δημοσίων έργων εκπροσωπείται έναντι του κυρίου του έργου και των υπηρεσιών αυτού αποκλειστικώς από τον νομίμως διοριζόμενο κοινό εκπρόσωπο.

Απόσπασμα «…Αναφορικά με την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας εκτελέσεως δημοσίου έργου, στο άρθρο 39 παρ. 3 και 4 του άνω Ν. 3669/2008 ορίζεται ότι: «3. Όλα τα μέλη της κοινοπραξίας οφείλουν, κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη διορισμού κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας έναντι του κυρίου του έργου και των υπηρεσιών. Με την ίδια πράξη ορίζεται υποχρεωτικά και ο αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο αναπληρωτής εκπροσωπεί την κοινοπραξία σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του εκπροσώπου, καθώς και σε περιπτώσεις θανάτου ή ανικανότητας αυτού. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο από τα μέλη της κοινοπραξίας ή από τους νόμιμους εκπροσώπους των, που κοινοπρακτούν. Ο εκπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του μπορούν να διορίζουν άλλους πληρεξούσιους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, κατά την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας, εφόσον δόθηκε σε αυτούς τέτοια εξουσία με την πράξη διορισμού τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου ο διορισμός του εκπροσώπου και του αναπληρωτή και η αποδοχή του από αυτούς διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων της κοινοπραξίας με τον κύριο του έργου. Μαζί με την πράξη διορισμού κατατίθενται κατά την υπογραφή της σύμβασης και δηλώσεις αποδοχής του διορισμού τους από τον εκπρόσωπο και από τον αναπληρωτή του. Ο διορισμός του εκπροσώπου αναπληρωτή του και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς αίρεση ή όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέματα, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, στα οποία περιλαμβάνεται και η είσπραξη του εργολαβικού ανταλλάγματος και ο διορισμός αντικλήτου. 4. Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του ή και των δύο γίνεται μόνο από κοινού από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας με συμβολαιογραφική πράξη. Μόνο μετά την κοινοποίηση της Πράξης αυτής και των δηλώσεων αποδοχής του διορισμού τους από τους διοριζόμενους παύει η εξουσία εκπροσώπησης αυτών που είχαν διορισθεί πριν». Με τις διατάξεις αυτές του άρθρου 39 του Ν. 3669/2008, προβλέπεται: (α) ο υποχρεωτικός διορισμός, με συμβολαιογραφική πράξη, από όλα τα μέλη της αναδόχου κοινοπραξίας φυσικού προσώπου από τα μέλη της ή από τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιριών που κοινοπρακτούν, ως κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας έναντι του κυρίου του έργου καθώς και αναπληρωτή αυτού, χωρίς αίρεση ή όρους και για όλα τα θέματα, που αφορούν την εκτέλεση της εργολαβικής συμβάσεως στα οποία περιλαμβάνεται και η είσπραξη του εργολαβικού ανταλλάγματος, (β) η υποχρέωση καταθέσεως, μαζί με την πράξη διορισμού και δηλώσεων αποδοχής του διορισμού τους από τον κοινό εκπρόσωπο και από τον αναπληρωτή του, (γ) η διάρκεια του διορισμού του κοινού εκπροσώπου και του αναπληρωτή του μέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων της κοινοπραξίας με τον κύριο του έργου, και (δ) η δυνατότητα αντικαταστάσεως του κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας ή του αναπληρωτή του μόνον με νεότερη συμβολαιογραφική πράξη, στην κατάρτιση της οποίας απαιτείται να συμπράξουν όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.  Κατά τον τρόπο αυτό, με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3669/2008, ρυθμίζεται ειδικώς και εξ ολοκλήρου, ο τρόπος εκπροσωπήσεως της κοινοπραξίας εκτελέσεως δημοσίου έργου έναντι του κυρίου του έργου και των υπηρεσιών αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων της κοινοπραξίας με τον κύριο του έργου. Οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις, οι οποίες εισάγουν απόκλιση ως προς την εκπροσώπηση της αναδόχου κοινοπραξίας έναντι του κυρίου του έργου από τον προδιαληφθέντα κανόνα της ατομικής εκπροσωπήσεως της εμπορικής κοινοπραξίας από κάθε μέλος της, που καθιερώνεται στο άρθρο 257 του Ν. 4072/2012 για τις ομόρρυθμες εταιρίες και εφαρμόζεται και στις κοινοπραξίες με εμπορική δραστηριότητα είναι κανόνες αναγκαστικού δικαίου, καθ’ όσον επιβλήθηκαν για λόγους δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα για την απρόσκοπτη κατασκευή και ολοκλήρωση των δημοσίων έργων, τα οποία συνδέονται με ευρύτερα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.  Ενόψει αυτών αλλά και της ρητής προβλέψεως της παραγράφου 4 του προαναφερόμενου άρθρου 293 του Ν. 4072/2012, ότι όλες οι ρυθμίσεις, που περιέχονται στις παραγράφους 1, 2, 3 του, εν λόγω, άρθρου, εφαρμόζονται και στις ειδικά ρυθμιζόμενες κοινοπραξίες, εκτός αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στην ειδική ρύθμιση, όπως, εν προκειμένω, συμβαίνει για την κοινοπραξία εκτελέσεως δημοσίου έργου, οι παραπάνω αναγκαστικού δικαίου ρυθμίσεις του άρθρου 39 παρ. 3 και 4 του άνω Ν. 3669/2008, οι οποίες προβλέπουν την εκπροσώπηση της αναδόχου κοινοπραξίας έναντι του κυρίου του έργου και των υπηρεσιών αυτού αποκλειστικά από τον διοριζόμενο από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας κοινό εκπρόσωπο αυτής, αποτελούν νόμιμο θεμιτό περιορισμό της ελευθερίας της βουλήσεως των μελών της κοινοπραξίας, ως προς την διαμόρφωση των κοινοπρακτικών τους σχέσεων και επομένως υπερισχύουν οποιασδήποτε προβλέψεως της κοινοπρακτικής συμβάσεως προς την, εν γένει, εξουσία διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της κοινοπραξίας. Από όσα παραπάνω αναφέρθηκαν συνάγεται ότι τι κοινοπραξία εκτελέσεως δημοσίου έργου εκπροσωπείται έναντι του κυρίου του έργου και των υπηρεσιών αυτού καθ’ όλη την διάρκεια του έργου και μέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων της κοινοπραξίας με τον κύριο του έργου αποκλειστικώς από τον νομίμως διοριζόμενο κοινό εκπρόσωπο αυτής και ότι στην εκπροσωπευτική εξουσία του τελευταίου περιλαμβάνεται, κατά την ρητή πρόβλεψη του νόμου (άρθρο 39 παρ. 3 του Ν. 3669/2008) και η είσπραξη από αυτόν του εργολαβικού ανταλλάγματος…»

Like this article?

Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on facebook
Share on Facebook
Scroll to Top