Νομολογία

2496/2020 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Η κοινοπραξία εκτελέσεως δημοσίων έργων εκπροσωπείται έναντι του κυρίου του έργου και των υπηρεσιών αυτού αποκλειστικώς από τον νομίμως διοριζόμενο κοινό εκπρόσωπο.

Απόσπασμα «…Αναφορικά με την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας εκτελέσεως δημοσίου έργου, στο άρθρο 39 παρ. 3 και 4 του άνω Ν. 3669/2008 ορίζεται ότι: «3. Όλα …

Διαβάστε Περισσότερα →

2496/2020 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Νόμιμη η κοινοποίηση διαιτητικής απόφασης και με παράδοση αντιγράφου της από την Γραμματέα του Διαιτητικού Δικαστηρίου στον πληρεξούσιο δικηγόρο του διαδίκου.

Απόσπασμα: «Κατά τη διάταξη του άρθρου 893 ΚΠολΔ, η διαιτητική απόφαση ολοκληρώνεται από τη στιγμή που θα υπογραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 892. Ο διαιτητής …

Διαβάστε Περισσότερα →

Προσεπίκληση σε δίκη επί ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής – Αναίρεση – Αναγνώριση από τον κύριο του έργου οφειλομένης στον ανάδοχο αμοιβής – Σύμβαση αφηρημένης ή αιτιώδους αναγνώρισης χρέους – Άρνηση εξοφλήσεως – Διαφορά ιδιωτικού δικαίου υπαγόμενη στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

Αριθμός 51/2020 TO ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ TOY ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ A2΄ Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κοντό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Θεόδωρο Κανελλόπουλο – Εισηγητή, Μαρία …

Διαβάστε Περισσότερα →

Απάτη – Καταδολιευτική Μεταβίβαση – Κρίσιμος Χρόνος 734/2017 ΑΠ

ΑΠΑΤΗ – ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ – ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 734/2017 ΑΠ 734/2017 ΑΠ Απάτη. Καταδολιευτική μεταβίβαση ακινήτων. Κατά τον κρίσιμο χρόνο της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ …

Διαβάστε Περισσότερα →

Εκπιπτόμενες δαπάνες στο εισόδημα Νομικών Προσώπων – Τόκοι Υπερημερίας

Εκπιπτόμενες δαπάνες στο εισόδημα Νομικών Προσώπων – Τόκοι Υπερημερίας Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Απόφαση Δεφθ 3890/2018 (1 ο Τριμελές). Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων – Εκπιπτόμενες δαπάνες …

Διαβάστε Περισσότερα →

Ελεγκτικό Συνέδριο 602/2013

  Το άρθρο 1 εδάφιο α’ του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.), …

Διαβάστε Περισσότερα →

Συμβούλιο της Επικρατείας 582/2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Επειδή για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 140580/2008 ειδικό γραμμάτιο παραβόλου, σειράς Α’). Επειδή με την υπ’ …

Διαβάστε Περισσότερα →

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 4436/2000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Επειδή, με την κρινομένη προσφυγή και τους πρόσθετους λόγους για την οποία κατατέθηκε το προσήκον δικαστικό ένσημο και τα λοιπά δικαιώματα υπέρ του Ταμείου …

Διαβάστε Περισσότερα →

Mονομελές Πρωτοδικείο Aθηνών 8355/2005

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. στη δικογραφία τα με σειρά Α 562637 και Α …

Διαβάστε Περισσότερα →

Ελεγκτικό Συνέδριο Πράξη 309/2015 Ε’ Κλιμακίου

Για την απόκτηση νομίμου υποστάσεως του ΕΣΔΑ, ως κανονιστική πράξη, και την παραγωγή των εννόμων συνεπειών στις οποίες αποβλέπει, πρέπει να κατ’ άρθρο 12 παρ. …

Διαβάστε Περισσότερα →

Συμβούλιο της Επικρατείας 121/2015 Απόφαση Της Επιτροπής Αναστολών Ν. 3886/2010

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ν. 3886/2010 κατά της πράξης ματαίωσης διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη …

Διαβάστε Περισσότερα →

Μακροχρόνια Παύση Εκμεταλλεύσεως Γεωργικών Γαιών- ΟΠΕΚΕΠΕ-Διοικητική Σύμβαση

Διοικητικές συμβάσεις. Οι συμβάσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος «Μακροχρόνια Παύση Εκμετάλλευσης Γεωργικών Γαιών» του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2078/1992 είναι διοικητικές. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπόχρεος καταβολής …

Διαβάστε Περισσότερα →

Εκπιπτόμενες δαπάνες στο εισόδημα Νομικών Προσώπων – Τόκοι Υπερημερίας

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Απόφαση Δεφθ 3890/2018 (1 ο Τριμελές). Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων – Εκπιπτόμενες δαπάνες – Εκπιπτόμενη δαπάνη οι επιδικασθέντες τόκοι υπερημερίας στο πλαίσιο …

Διαβάστε Περισσότερα →
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Scroll to Top