ΔIOIK. ΕΦ. ΠΕΙΡ. Α72/2020 Πιστοποιητικό ΜΕΠ ΔΕΠ Α72/2020 Τα πιστοποιητικά εμπειρίας που συντάσσονται από τους φορείς δημοσίων ή ιδιωτικών έργων σχετικά με την εργοληπτική επιχείρηση και το εκτελεσθέν υπ’ αυτής έργο και χρησιμοποιούνται για την εγγραφή, την αναθεώρηση εγγραφής και την κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ δεν φέρουν τα στοιχεία της διοικητικής πράξεως αλλά αποτελούν προπαρασκευαστικού χαρακτήρα ενέργειες και συνεπώς δεν μπορούν να προσβληθούν αυτοτελώς.

Επειδή, με το άρθρο πρώτο του Ν. 3669/2008 (Α’ 116), που ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ήτοι πριν την κατάργηση του με τις διατάξεις του ν. 4412/2016    (Α’    147),    κυρώθηκε    η    καταρτισθείσα    από    Ειδική Νομοπαρασκευαστική   Επιτροπή   κωδικοποίηση   της   νομοθεσίας   περί κατασκευής δημοσίων έργων. Στο Κεφάλαιο Β του Μέρους III του ανωτέρω Κώδικα, που περιέχει διατάξεις για το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων [ΜΕΕΠ], οι οποίες παρέμειναν σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. 1 περ. 31 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, ορίζονται τα εξής: Άρθρο 92 «Τήρηση του ΜΕΕΠ 1. Η εγγραφή και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ, καθώς και η τακτική και η έκτακτη αναθεώρηση της εγγραφής τους, που ορίζονται στο παρόν άρθρο, γίνεται με αίτηση τους. 2. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εξέταση της αίτησης και τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων και τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις στο ΜΕΕΠ. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται από την υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που είναι αρμόδια για την τήρηση του ΜΕΕΠ. Μεταξύ των στοιχείων αυτών  περιλαμβάνονται   ιδίως  τα  πιστοποιητικά  ΜΕΕΠ,   τα  οποία συντάσσονται για κάθε έργο από τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής και περιέχουν πληροφορίες και αξιολογήσεις για τη δημοπρασία και την ανάδοχο επιχείρηση, για τις τεχνικές επιχειρήσεις που έχουν συμπράξει στην κατασκευή του έργου με συμβάσεις κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή Υπεργολαβίας, οι οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων των τριών (3) τελευταίων ετών, οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις πριν από την υποβολή αίτησης,  οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος,  οι ειδικές καταστάσεις τιμολογίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, τα τιμολόγια ιδιωτικών έργων όλων των κατηγοριών, τα δικαιολογητικά πιστοποίησης των παγίων στοιχείων και της αξίας τους … δικαιολογητικά για την απόδειξη της βασικής και της συμπληρωματικής στελέχωσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των εργοληπτικών επιχείρησαν ΜΕΕΠ. 3. Το ΜΕΕΠ τηρείται από τη Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων  (Δ15)  της  Γενικής   Γραμματείας Δημόσιων Έργων  του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Στα πλαίσια τήρησης του Μητρώου, η υπηρεσία αυτή ασκεί τις αρμοδιότητες που της παρέχει   ο   νόμος   και   ιδίως   συγκεντρώνει,   ελέγχει   και   καταχωρεί μηχανογραφικά τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση εγγραφής και διαγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων και παρέχει σχετικές πληροφορίες στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, όταν ζητούνται. Χορηγεί επίσης Ενημερότητα Πτυχίου (ΕΠ) στις εργοληπτικές επιχειρήσεις … Η Επιτροπή ΜΕΕΠ … είναι αρμόδια για την εγγραφή, την αναθεώρηση εγγραφής και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ μέχρι και την πέμπτη (5η) τάξη. Για την εγγραφή, αναθεώρηση εγγραφής και κατάταξη στις τάξεις έκτη (6η) και έβδομη (7η) εκδίδεται απόφαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ύστερα από γνώμη της επιτροπής ΜΕΕΠ. Η υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, με υπογραφή του Προϊσταμένου της, εκδίδει τις πρωτότυπες βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ (πτυχία), ύστερα από την έκδοση της σχετικής απόφασης κατά τα ανωτέρω, 4. … 10. Η κατάταξη στις κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ ισχύει για μία τριετία (τακτική αναθεώρηση). 11. Αν η εργοληπτική επιχείρηση δεν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες, από τη συμπλήρωση της τριετίας … τεκμαίρεται ότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις παραμονής της στις κατηγορίες και τάξεις που έχει καταταχθεί και διαγράφεται από το ΜΕΕΠ. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη…». Άρθρο 94 «Αρμοδιότητες της Επιτροπής ΜΕΕΠ 1. Η εγγραφή, η κατάταξη ή η αναθεώρηση της εργοληπτικής επιχείρησης στο ΜΕΕΠ γίνεται από την Επιτροπή ΜΕΕΠ. 2. Η Επιτροπή αρνείται την εγγραφή εργοληπτικής επιχείρησης στο ΜΕΕΠ ή την κατάταξη στην κατηγορία ή τάξη για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, αν από τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 92 του παρόντος κρίνει ότι η επιχείρηση αυτή δεν έχει την απαιτούμενη τεχνική ιδιότητα και τεχνική ικανότητα … 3. …». Άρθρο 96 «Εγγραφή στο ΜΕΕΠ 1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγράφονται και κατατάσσονται στο ΜΕΕΠ, σε ορισμένη τάξη ανά κατηγορία έργων, με αίτηση τους … Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά και στοιχεία … 2. Εφόσον τα προσκομισθέντα στοιχεία κριθούν ελλιπή μπορεί η Υπηρεσία να ζητήσει τη συμπλήρωση τους. Προς τούτο καλείται εγγράφως ο εκπρόσωπος της επιχείρησης για τη συμπλήρωση ή τη διατύπωση αντιρρήσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10), ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών. Η εισήγηση της Υπηρεσίας προς την Επιτροπή ΜΕΕΠ υποβάλλεται αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις ή παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία. 3. Η Επιτροπή ΜΕΕΠ ή ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, αντίστοιχα, αποφασίζει για την εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής και την κατάταξη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα πιστοποιητικά και στοιχεία που συγκεντρώνει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και αφετέρου τα στοιχεία που υποβάλλει η αιτούσα επιχείρηση. Μετά την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου εκδίδεται από την Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ η βεβαίωση εγγραφής (πτυχίο) και αποστέλλεται … σχετική γνωστοποίηση στην επιχείρηση, που καλείται να προσέλθει και να παραλάβει τη βεβαίωση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση. Η έκδοση της βεβαίωσης, η αποστολή γνωστοποίησης και η παραλαβή σημειώνονται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στην Υπηρεσία. Η εγγραφή και κατάταξη της επιχείρησης ισχύει για όλες τις συνέπειες της από την ημέρα της παραλαβής της βεβαίωσης ή της άπρακτης λήξης της 10ήμερης προθεσμίας». Άρθρο 99. «Τύπος κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. 1. Ο τύπος κατάταξης που εφαρμόζεται για την εγγραφή,  κατάταξη και την αναθεώρηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων σε μία από τις τάξεις τρίτη έως και έβδομη του Μ.Ε.ΕΠ. αναλύεται ως εξής:…». Εξάλλου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 146 παρ. 11 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), όπου στις διατάξεις του ν. 3669/2008 αναφέρονται το Υπουργείο και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, νοούνται αντίστοιχα το Υπουργείο και ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εκτός αν άλλως ορίζεται.

5. Επειδή, περαιτέρω, με την προγενεστέρως ισχύουσα με αριθμό ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18-3-1985 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 170 Β729-3-1985) «Μητρώα επιχειρήσεων κατασκευής δημόσιων έργων (ΜΕΕΠ – ΜΕΚ κλπ) κοι άλλες ρυθμίσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις», που εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23Α), όπως η σχετική νομοθεσία κωδικοποιήθηκε με το ν. 3669/2008 (Α’ 116), ορίζονται τα εξής: Αρθρο 8. «1. Για τη συγκέντρωση στο ΜΕΕΠ των στοιχείων που σχετίζονται με την επαγγελματική δραστηριότητα των εργοληπτικών επιχειρήσεων (που είναι γραμμένες σ’ αυτό ή είναι πιθανό να ζητήσουν την εγγραφή τους) οι υπηρεσίες των φορέων του δημοσίου τομέα που εκτελούν έργα είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στην αρμόδια για την τήρηση του ΜΕΕΠ υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων: α) ετήσια πιστοποιητικά ΜΕΕΠ, όπως ειδικότερα ορίζεται με τις παραγράφους 3 και 4,.. . 3. Τα ετήσια πιστοποιητικά ΜΕΕΠ συντάσσονται απ  τη διευθύνουσα υπηρεσία και διαβιβάζονται στην Προϊσταμένη Αρχή μέσα στο μήνα Φεβρουάριο κάθε χρόνο. Η Προϊσταμένη Αρχή θεωρεί τα πιστοποιητικά αυτά και τα αποστέλλει στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων μέσα στο μήνα Μάρτιο. Τα πιστοποιητικά συντάσσονται σε ειδικά έντυπα, και περιλαμβάνουν: α) στοιχεία του έργου, β) στοιχεία της εργοληπτικής επιχείρησης που έχει αναλάβει την κατασκευή του με τον αριθμό μητρώου της εγγραφής της στο ΜΕΕΠ., γ) εκτίμηση της δαπάνης του έργου που έχει εκτελεστεί μέσα στο χρόνο στον οποίο αναφέρεται το πιστοποιητικό, δ) διαπιστώσεις για άλλες επιχειρήσεις που συμμετέχουν ενεργά στην κατασκευή του έργου και εκτίμηση του βαθμού συμμετοχής, ε) κρίσεις και αξιολογήσεις στις περιπτώσεις που η συμπεριφορά της επιχείρησης ξεπερνά (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) το συνηθισμένο μέτρο κυρίως στα θέματα “ποιότητας των εργασιών”, “χρονικής συνέπειας στην κατασκευή του έργου”, επάρκειας διαθέσιμων μηχανικών μέσων και προσωπικού” “οικονομικής επάρκειας”. . . .». Άρθρο 9. «Στοιχεία και πιστοποιητικά ΜΕΕΠ για έργα ιδιωτικά και έργα στη αλλοδαπή. 1. Η κατασκευή ιδιωτικών έργων από την εργοληπτική επιχείρηση αποδεικνύεται από βεβαιώσεις του Ν. 105/69 του κυρίου του έργου και του τεχνικού που έχει επιβλέψει το έργο, που υποβάλλονται στην υπηρεσία του ΜΕΕΠ με μέριμνα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Οι βεβαιώσεις αυτές περιλαμβάνουν την περιγραφή του έργου το χρόνο της κατασκευής του, την αξία του, μνεία της άδειας της αρμόδιας αρχής, αν απαιτείται τέτοια άδεια για την εκτέλεση του έργου, και γενικές παρατηρήσεις για την ανταπόκριση της εργοληπτικής επιχείρησης στην καλή κατασκευή του έργου. Η αρμόδια υπηρεσία ΜΕΕΠ μπορεί πάντα να ζητήσει αντίγραφο της άδειας ή οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό ή επεξηγηματικό στοιχείο. 2. . 3. Τα πιστοποιητικά του άρθρου αυτού συγκεντρώνονται και υποβάλλονται κατ’ αρχή με μέριμνα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, η υπηρεσία του ΜΕΕΠ όμως μπορεί να ζητήσει οποιεσδήποτε επαληθεύσεις κριθούν σκόπιμες ή και στοιχεία για έργα στην αλλοδαπή ή ιδιωτικά που εκτελούνται από επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ και για τα οποία η επιχείρηση φορέων του δημοσίου τομέα που εποπτεύουν την εκτέλεση ιδιωπκών έργων, μπορεί να στέλνουν απ’ ευθείας στην υπηρεσία ΜΕΕΠ δελτία για ιδιαίτερα γεγονότα που σχετίζονται με κατασκευή τέτοιων έργων από επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ».

6.   Επειδή, από το συνδυασμό των διατάξεων που προεκτέθηκαν προκύπτει ότι τα πιστοποιητικά εμπειρίας που συντάσσονται από το φορέα εκάστου δημόσιου ή ιδιωτικού έργου, περιέχουν στοιχεία και πιστοποιήσεις σχετικά με την εργοληπτική επιχείρηση και το εκτελεσθέν έργο αντίστοιχα, ενώ στη συνέχεια, τα εν λόγω πιστοποιητικά κατατίθενται στην Επιτροπή ΜΕΕΠ, που είναι αρμόδια για την εγγραφή, την αναθεώρηση εγγραφής και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, τα εν λόγω πιστοποιητικά εμπειρίας, δεν φέρουν τα στοιχεία της διοικητικής πράξεως, αλλά αποτελούν προπαρασκευαστικού χαρακτήρα ενέργειες, που απαιτούνται ως δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ΜΕΕΠ ή την αναθεώρηση ή την αναβάθμιση της εργοληπτικής ικανότητας εκάστης επιχείρησης στο τηρούμενο μητρώο. Ενόψει δε τούτων, τα εν λόγω πιστοποιητικά εμπειρίας δεν μπορούν να προσβληθούν αυτοτελώς, ενώ η νομιμότητα τους μπορεί να αμφισβητηθεί μόνο στα πλαίσια προσβολής των αποφάσεων της Διοίκησης περί εγγραφής ή αναθεώρησης της εγγραφής εκάστης επιχείρησης στο ΜΕΕΠ ή της εκδοθείσας Ενημερότητας του Εργοληπτικού Πτυχίου αυτής.

Like this article?

Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on facebook
Share on Facebook
Scroll to Top