ΔιοικΠρΑθ 7144/2020 Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου – Διοικητική διαφορά ουσίας – Μη συμμόρφωση του Δημοσίου – Επιτρεπτή κατάσχεση χρηματικών διαθεσίμων Δημοσίου εις χείρας της Τραπέζης της Ελλάδος ως τρίτης -Περιεχόμενο κατασχετηρίου

Κρίθηκε ότι η κρινομένη διαφορά, η οποία ανέκυψε από την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του ανακόπτοντος Δημοσίου για την ικανοποίηση απαιτήσεως του καθ’ού η ανακοπή, η οποία επιδικάσθηκε σ’ αυτόν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, είναι διοικητική διαφορά ουσίας υπαγομένη στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Νόμιμη η επίδοση εξήντα ημέρες πριν από την έναρξη της αναγκαστικής εκτελέσεως απλού αντιγράφου της αποφάσεως χωρίς επιταγή προς πληρωμή στον Υπουργό των Οικονομικών, ο οποίος ενόψει της φύσεως των χρηματικών απαιτήσεων – αποζημίωση του άρθρου 105 του ΕισΝΑΚ – τεκμαίρεται ότι είναι ο αρμόδιος προς πληρωμή Υπουργός. Περαιτέρω, κρίθηκε ότι ο  καθ’ού η ανακοπή ιδιώτης διάδικος δύναται, για την ικανοποίηση της ανωτέρω απαιτήσεώς του, να προβή στην αναγκαστική κατάσχεση ταμειακών διαθεσίμων του Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και τούτο, διότι στην ιδιωτική, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3068/2002, περιουσία του Δημοσίου, στην οποία και μόνον επιτρέπεται να γίνει αναγκαστική κατάσχεση, περιλαμβάνονται και τα χρηματικά διαθέσιμα του Δημοσίου, ανεξάρτητα από την πηγή, από την οποία προέρχονται, η οποία, άλλωστε, είναι αδύνατο να διαγνωσθή. Δεν συνιστά δε πρόσφορο, εν προκειμένω, κριτήριο διαφοροποιήσεως των χρηματικών διαθεσίμων του Δημοσίου σε κατασχετά ή μη η καθ’ ύλην ή κατά τόπο αρμοδιότητα των οικείων οικονομικών υπηρεσιών του ή ο κωδικός εισόδου, με τον οποίο καταχωρίζονται τα εισπραττόμενα από το Δημόσιο ποσά, διότι, τα στοιχεία αυτά ανάγονται σε ζητήματα εσωτερικής οργανώσεως των υπηρεσιών του Δημοσίου, μη κρίσιμα εν προκειμένω ούτε δυνάμενα να παρακωλύσουν την τήρηση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το Σύνταγμα. Αντίθετο επιχείρημα δεν δύναται να αντιταχθεί από την διάταξη του άρθρου 79 παρ. 2 του Συντάγματος, διότι, πάντως, τα σχετικά χρηματικά ποσά έχουν εισαχθεί, αδιακρίτως της προελεύσεώς τους, στον προϋπολογισμό προς κάλυψη των υποχρεώσεων του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η συνταγματικώς κατοχυρωμένη υποχρέωση συμμορφώσεως του Κράτους προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η έλλειψη αναφοράς στο προσβαλλόμενο κατασχετήριο του αριθμού του τραπεζικού λογαριασμού, που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος και του συγκεκριμένου υποκαταστήματος, από το οποίο επιδιώκεται η είσπραξη του ποσού, δεν καθιστά αυτό άκυρο διότι από καμία διάταξη δεν προκύπτει ότι το κατασχετήριο έγγραφο πρέπει να περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία, άλλωστε, είναι δυνατό να αγνοεί ο επισπεύδων την εκτέλεση.

Like this article?

Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on facebook
Share on Facebook
Scroll to Top