ΑΠ 279/2020, ΑΠ 280/2020 Μίσθωση για την ολοκλήρωση και την λειτουργία Εμπορικού Κέντρου – Εμπορική μίσθωση – Επιτρεπτή η καταγγελία από τον μισθωτή προ της λήξεως της συμβατικής διάρκειάς της – Αποζημίωση

Κρίθηκε ότι η ανώνυμη εταιρία είναι, κατά την διάταξη του άρθρου 1 του ν. 2190/1920, εμπορική, ακόμη και εάν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Επομένως, η μίσθωση ακινήτου, που συνάπτει ανώνυμη εταιρία για την άσκηση σ’ αυτό της δραστηριότητός της είναι εμπορική και υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 34/1995. Είναι δε χωρίς σημασία για τον χαρακτήρα της εν λόγω μισθώσεως εάν στο μίσθιο, που χρησιμοποιεί η ανώνυμη εταιρία, ολοκληρώνονται οι πράξεις, που αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητός της, ή τελείται σ’ αυτό ένα μέρος τους. Περαιτέρω, η από την ανώνυμη εταιρία μίσθωση ακινήτου προς  χρήση χώρου, που κρίνεται εντελώς αναγκαίος για την από μέρους της σε άλλο ακίνητο άσκηση των, προς εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού της, πράξεων, οι οποίες είτε εξ αντικειμένου είτε εξ υποκειμένου έχουν εμπορικό χαρακτήρα, υπάγεται στην προβλεπομένη από το π.δ. 34/1995 ρύθμιση των εμπορικών μισθώσεων.  Ο μισθωτής μπορεί μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη της συμβάσεως να καταγγείλει την μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα αποτελέσματά της επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την γνωστοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή, ο μισθωτής οφείλει στον εκμισθωτή, ως αποζημίωση, ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθή κατά τον χρόνο καταγγελίας της μισθώσεως. Το εν λόγω δικαίωμα καταγγελίας της εμπορικής μισθώσεως έχει ο μισθωτής ακόμη και εάν έχει παραιτηθεί από αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 45 του π.δ. 34/1995.

Like this article?

Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on facebook
Share on Facebook
Scroll to Top