Απόφαση υπ. αριθμ. 2094/2020 της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε επί Ενδικοφανούς Προσφυγής μας. Αντικείμενο: Υπόθεση καταλογισμού Φ.Π.Α εισιτηρίων οδικής μεταφοράς επιβατών βάσει ελέγχου εις βάρος υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα.

Αιτιολογία: Ο  έλεγχος, υποπίπτοντας σε σφάλμα, δεν εξέτασε το ζήτημα της ύπαρξης μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής εταιρίας διεθνών επιβατικών μεταφορών στην Ελλάδα με βάση τα κριτήρια που θέτει η φορολογία του Φ.Π.Α., καθώς δεν έγινε καμία μνεία σχετικά με το αν η προσφεύγουσα (υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα) εδύνατο να ασκήσει αυτοτελώς από τον χώρο της έδρας της την δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών τακτικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών, αν διέθετε αυτόνομη οργανωτική και υλικοτεχνική υποδομή και δικό της ανθρώπινο και τεχνικό δυναμικό, ήτοι των αναγκαίων και ουσιαστικών προϋποθέσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών.

Συνεπώς, ο καταλογισμός του Φ.Π.Α εισιτήριων οδικής μεταφοράς επιβατών εντός της ελληνικής επικρατείας, και συγκεκριμένα για τις πωλήσεις που πραγματοποίησε για λογαριασμό του κεντρικού της αλλοδαπής εταιρίας, είναι πλημμελώς αιτιολογημένος, καθώς δεν εκτίθενται τα νομικά και πραγματικά περιστατικά επί των οποίων στηρίχτηκε η Δ.Ο.Υ., προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων.

Αποτέλεσμα: Δέχεται εν μέρει την Ενδικοφανή Προσφυγή, μειώνει την οριστική φορολογική υποχρέωση του φορολογουμένου και το καταλογιζόμενο ποσό φόρου σε ποσοστό 90%.

Like this article?

Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on facebook
Share on Facebook
Scroll to Top