Απόσπασμα ΕΚ της υπ’ αριθ. 2135/2020 αποφάσεως της Μείζονος Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως Αποχετεύσεως ως έχουσα κοινωφελή σκοπό και αποτελεί νομικό πρόσωπο ΟΤΑ που λειτουργεί υπό τη μορφή Ανωνύμου Εταιρίας απαλλάσσεται από την καταβολή παραβόλου για την άσκηση ενδίκου μέσου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 335, 336 και 308 παρ. 3 του ανωτέρω Ν. 4700/2020, καθώς και του άρθρου 276 παρ. 1 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 (φ. 114 Λ΄) Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προκύπτει ότι η απαλλαγή που προβλέπεται υπέρ του Δημοσίου από το παράβολο για την άσκηση ένδικων μέσων ισχύει και για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και λοιπά νομικά πρόσωπα αυτών. Συνεπώς, για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου, καθώς η προσφεύγουσα, ως Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης έχει κοινωφελή σκοπό και αποτελεί νομικό πρόσωπο ΟΤΑ που λειτουργεί υπό τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας [βλ. άρθρο 252 παρ. 4 και 5 του ίδιου ως άνω Κώδικα, καθώς και το άρθρο 1 του ν. 1069/1980 (φ. 191 Α’), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 1 του ν. 4483/2017 (φ. 107 Α’)]. Εν προκειμένω, όμως, η προσφεύγουσα κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 7.9.2020 τα με αριθμούς 348702936950 1106 0041 και 348703054950 1106 0098 ηλεκτρονικά παράβολα συνολικού ποσού 200 ευρώ, τα οποία πρέπει να επιστραφούν σε αυτήν, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, ανεξάρτητα από την έκβαση της παρούσας δίκης.

Like this article?

Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on facebook
Share on Facebook
Scroll to Top